آبروبر....

 

راهم راهم راهم راهم راهم 

گم گم گم گم گم گم در راهم 

من آبروی رباعیت را بردم 

خیام من از تو عذر می خواهم ...

 جلیل صفربیگی