close
تبلیغات در اینترنت
داستان کلیله و دمنه باب​ برزویه الطبیب بخش 2

داستان کلیله و دمنه باب​ برزویه الطبیب بخش 2

بخش ۲   نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب برزویه الطبیب   و چون یکچندی بگذشت و طایفه ای را از امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم نفس بدان مایل گشت، و تمنی مراتب این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت، و نزدیک آمد که پای از جای بشود. با خود گفتم: ای نفس میان منافع و مضار خویش فرق نمی کنی، و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک؟ و اگر در عاقبت کار و جای دهد که رنج وتبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک؟ و اگر در…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir