close
تبلیغات در اینترنت
در راه خدا بسی دویدیم-قصیده-شاه نعمت الله ولی 5

در راه خدا بسی دویدیم-قصیده-شاه نعمت الله ولی 5

در راه خدا بسی دویدیمتا باز به خدمتش رسیدیمدر هر برجی چو شاهبازیپرواز کنان روان پریدیمرفتیم به سوی می فروشانجام می از این و آن چشیدیمدر گلشن عشق طواف کردیمچون سرو به هر چمن چمیدیماز کثرت خلق باز رستیموز نقش خیال در رهیدیمجانان به لسان ما سخن گفتما نیز به سمع او شنیدیمدر آینهٔ…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir