close
تبلیغات در اینترنت
نقش رویش خیال تا بسته-قصیده-شاه نعمت الله ولی8

نقش رویش خیال تا بسته-قصیده-شاه نعمت الله ولی8

 نقش رویش خیال تا بستهاین چنین کس خیال نابستهجلوه داده جمال معنی راصورتی در خیال ما بستهرو نموده ربوده دل از مازلف بگشوده و قبا بستهآفتابی که دیده بسته نقابیا که مه برقع از حیا بستهبند روبند بسته و عشقشعقل را دست بر قفا بستهدر میانست وخلق از او به کنارنور چشم است و دیده ها بستههندوی زلف او به عیّاریچین گرفته ره خطا بستهجای خود کرده در سراچهٔ چشمپرده بر دیده از هوا بستهآمده مست و جام می بردستهای هوئی درین سرا بستهبه خدا عهد بسته ام به خدانشکنم عهد با خدا بستهساقیا در مبند و بگشا درنبود در بر…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir