روزگار ای بزرگ چاکر تست-قصاید و قطعه ها6

روزگار ای بزرگ چاکر تستهست از آن سوی تو قرار مرادامن من ز دست او بستانبه دگر چاکری سپار مراشاعران را مدار مجلس تستای مدار این چنین مدار مرا

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir