close
تبلیغات در اینترنت
به نام خداوند جان و خرد - فردوسي

به نام خداوند جان و خرد - فردوسي

بنام خداوند جان و خرد - فردوسی بنام خداوند جان و خرد ------ کزین برتر اندیشه برنگذرد/   خداوند نام و خداوند جای ------ خداوند روزی دِه رهنمای/   خداوند کیوان و گردان سپهر ------ فروزنده ماه و ناهید و مهر/ ز نام و نشان و گمان برتر است ------ نگارنده برشده گوهر است/   به بینندگان آفریننده را ------ نبینی مرنجان دو بیننده را/   نیابد بدو نیز اندیشه راه ------ که او برتر از نام و از جایگاه/   سخن هرچه زین گوهران بگذرد ------ نیابد بدو راه جان و خرد/   خرد گر سخن برگزیند همی ------ همان را گزیند که بیند…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir