close
تبلیغات در اینترنت
شعر بي پاسخ از سهراب سپهري

شعر بي پاسخ از سهراب سپهري

در تاریکی بی آغاز و پایان//////////// دری در روشنی انتظارم رویید.//////////// خودم را در پس در تنها نهادم//////////// و به درون رفتم://////////// اتاقی بی روزن تهی نگاهم را پر کرد.//////////// سایه ای در من فرود آمد//////////// و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد.//////////// پس من کجا بودم؟//////////// شاید زندگی ام در جای گمشده ای نوسان داشت//////////// و من انعکاسی بودم//////////// که بیخودانه همه خلوت ها را بهم می زد//////////// در پایان همه رویاها در سایه بهتی فرو می رفت.//////////// من در…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir