close
تبلیغات در اینترنت
شعر منت دو نان از نيما يوشيج

شعر منت دو نان از نيما يوشيج

زدن یا مژه بر مویی گره ها@@@@@@  به ناخن آهن تفته بریدن@@@@@@  ز روح فاسد پیران نادان@@@@@@ حجاب جهل ظلمانی دریدن@@@@@@  به گوش کر شده مدهوش گشته@@@@@@  صدای پای صوری را شنیدن@@@@@@  به چشم کور از راهی بسی دور@@@@@@  به خوبی پشه ی پرنده دیدن@@@@@@  به جسم خود بدون پا و بی پر@@@@@@  به جوف صخره ی سختی پریدن@@@@@@  گرفتن شرزه شیری را در آغوش@@@@@@  میان آتش سوزان خزیدن@@@@@@ کشیدن قله ی الوند بر پشت@@@@@@ پس آنگه روی خار و خس دویدن@@@@@@  مرا آسان تر و خوش تر بود زان@@@@@@  که بار منت دونان کشیدن@@@@@@…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir